Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) regleras av både lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) och myndigheten för samhällsskydd och beredskap allmänna råd och föreskrifter (SRVFS 2004:3). I korthet innebär det att den som äger en byggnad eller som bedriver verksamhet där är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och att hindra eller begränsa skadorna till följd av en brand. Detta skall vara väl dokumenterat och innefattar bland annat:

  • Beskrivning av byggnaden
  • Brandskyddslösningar
  • Vilken verksamhet som bedrivs
  • Organisationen
  • Förändringar

Vi kan både ge er tillfällig support och rådgivning i detta arbete och erbjuda komplett service, där du kan låta oss sköta allt från projektering till dokumentation.

Kontakta oss för bokning.